Privacy policy

Privacy beleid van:

Tandheelkundig praktijk Linde & Co
Collardslaan 2
9401 GZ Assen
0592 - 318431
info@linde-co.nl
KvK 01155946
Vestigingsnr. 000014007738

Linde & Co is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Linde & Co te bereiken via mail of telefoonnummer. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hier geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens welke door ons worden verwerkt

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Het doel van het gebruik persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens

Wij dragen zorg dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact)formulier op deze website, per e-mail of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Endless webdesign vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@linde-co.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging (persoons) gegevens

Linde & Co maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Door middel van een SSL certificaat hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Hyperlinks naar andere websites

Linde & Co is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Linde & Co verwijst. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, edoch kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright

De teksten en fotografie op al deze webpagina's zijn gemaakt door Linde & Co. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's (teksten & foto's) is zonder toestemming van Linde & Co niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Linde & Co.

Wijzigingen

Linde & Co behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer / privacy policy voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.